top of page

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest : Gea Invest Sp. Z o.o. z siedzibą w Ślęzy, Akacjowa 4N 1/24, poczta 55-040 Ślęza. Osoba nadzorująca w zakresie Ochrony Danych – Tomasz Karwasz, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny: 71 727 13 21 , e-mail: biuro@geainvest.pl. Celem przetwarzania danych jest wykonanie usługi transportowej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych . W tym celu należy wysłać maila na podany wyżej adres.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez Gea Invest Sp. Z o.o. umowy z Pani/Pana pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności oraz firmom Transcash.eu S.A, Transcards.eu Sp. Z o.o., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę, w związku z postępowaniem zakupowym prowadzonym przez administratora, do którego przystąpił Pani/Pana pracodawca lub wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę z administratorem.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje służbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przystąpienia oraz wzięcia przez Pani/Pana pracodawcę udziału w postępowaniu zakupowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

  • wykonania umowy handlowej wiążącej administratora z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy,

  • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez Gea Invest Sp. Z o. o. umową handlową z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą.

bottom of page